Photo: Un Photo/John Isaac.Photo: Un Photo/John Isaac

FN 2015: Hvordan kan Norge bidra til å styrke FN?

Last updated: 10/17/2011 // Hvordan kan Norge bidra til å styrke og reformere FN? Dette er hovedspørsmålet i Utenriksdepartementets prosjektrapport ”FN 2015”. Rapporten gir en bred gjennomgang av Norges reformengasjement innen FN.

- Norge skal fortsatt være en venn av FN. Da må vi også bidra kritisk og aktivt til de tilpasninger og reformer i FN som kan sikre verdensorganisasjonens relevans også i det 21. århundre, sier statssekretær Espen Barth Eide og statssekretær Ingrid Fiskaa i forordet til rapporten.

De over 30 organisasjonene som inngår i FN-systemet utgjør ryggraden i det globale samarbeidet på de aller fleste områder. For å styrke og bevare FN må organisasjonen kontinuerlig tilpasse seg raskt skiftende oppgaver og et verdensbilde i endring.   

”FN 2015” er en bred gjennomgang av Norges reformengasjement innen FNs tre hovedpilarer; internasjonal fred og sikkerhet, økonomiske og sosial utvikling, og menneskerettigheter og likestilling. 

Rapporten viser at Norge har stor bredde i sitt FN-engasjement. Blant annet er det stor interesse for FN i norsk opinion og blant norske frivillige organisasjoner. Dette er en ressurs for Norge. Rapporten understreker også at Norge innenfor bredden i engasjementet må prioritere innsatsen på de områder hvor man har store nasjonale interesser, spesiell kompetanse eller kapasitet (f.eks. havrett, global helse, skog, likestilling). Samtidig er det viktig å forankre også slike spesialiserte innsatsområder i en bredere helhetstenking rundt FN. Flere og flere utfordringer trenger integrerte tilnærminger. Rapporten gir et bidrag til videreutviklingen av et slikt helhetssyn på FN-reform. 

”FN-2015”-prosjektet vil bli et grunnlag for det videre arbeid med FN-reform i tiden som kommer.

Les hele rapporten.


Bookmark and Share